باید هاو نباید ها (امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن)

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1388
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابلازمه برخورداری از حکومت حق و عدل مشروط است به روایت کامل امر به معروف و نهی از منکر هر نوع قدرتی را که شما در جامعه فرض کنید در معرض خطر و انحراف از حق است.این شما و جامعه هستید که باید با توجه به اهمیت و نقش بسیار موثر صاحبان قدرت و کسانی که بر منصب های گوناگون اجتماعی تکیه زده اند در سعادت خود بکوشید فرد فرد شما باید بدانید راه راه رسیدن به سعادت و راه رسیدن به حکومت حق و عدل این است که شما از طریق امر به معروف و نی از منکر به چنین هدفی برسید
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشهی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما انچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا