بانکداری. ربا و قوانین مالی اسلامی

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1386
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابوظیفه عالم حق گفتن است نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه ای میشود که عالمانش و آگاهانش به خاطر استقبال و ارادت مردم شلوغی و رونق و گرمی بازار و مرید بازیشان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند از مجموع بررسی هایی که من تا کنون در زمینه ربا در کتاب و سنت و مبانی فقهی معتبر و اصیل داشه ام ربا را از نظر اسلام بر طبق آگاهیم مطلقا حرام میابم
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشهی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا