آزادی . هرج و مرج . زور مداری

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1381
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابدر جهان بینی اسلام انسان شدنی است مستمر و بویشی خوداگاه انتخاب گر و خود ساز و بر اساس آگاهی هایی که در فطرتش زمینه دارد و در پرتو تجربه و عمل بارور میشود و با قدرت گزینشی آزاد که به او داده شده جهت این پویش سازنده آگاهانه و آزادانه برمیگزیند و در جهتی که خود انتخاب و اختیار کرده است رشد میکند و جلو میرود و ساخته میوشد ویژگی اساسی انسان همین خودسازی و محیط سازی آگاهانه وآزادانه برمیگزیند و در جهتی که خود انتخاب و اختیار کرده است رشد میکند جلو میرود و ساخته میشود ویژگی اساسی انسان همین خود سازی و محیط سازی آگاانه و آزادانه اوست ارزش او در همین است که میتواند ازادانه به راه خیر و فضیلت در اید یا آزادانه به راه زشتی و شر و پستی و ناپاکی فروغلتد و این است ازمون بزرگی که در آن شرکت دارد
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا