مراحل اساسی یک نهضت

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1395
  1 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابمراحل اساسی یک نهضت عبارت است از پیدایش هسته مومن به این ایده از راه هایی که گفتیم.این هسته زمینه ها را بر طبق آنچه عرض شده برای مرحله بعد فراهم میکند مرحله سوم درگیری عملی با نیروهای مخالف برای پیاده کردن ایده در یک منطقه ای است که به عنوان