شفاعت

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 0
  1 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابخدای در دسترس همه یکی از اصول خداشناسی است اگر کسی یا مکتبی یا ذره ای به این اصل خدشه وارد کند به یک اصل مهم در خداشناسی خدشه وارد کرده است مکرر گفته ام مساله مربوط به شفاعت چه شفاعت آمرزش چه شفاعت در قضای حاجات اگر به طوری فهمیده شود که بلاین اصل خداشناسی منافات پیدا کند اشتباه و انحراف است