آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی

  نویسندگان : رحمت مهدوی
  تاریخ انتشار : 1395
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابشاید بتوان خصوصیت تاریخ ایران را دیالکتیک سرنوشت ساز بین سرکوبگری و رهایی بخشی دانست در این سیر تجادلی افکار و آرای رهایی بخش همگام با مبارزات عملی که خود مبتنی بر آموزه های رهایی طلبی بوند در دیالکتیک سونوشت ما حضور تعیین کننده ای داشتند در این میان خواست آزادی در عرصه مقاومت و مقابله با سرکوب و اضمحلال مولفه تعیین کننده ای بوده است چنین خواستی با درک آزادی همراه است که در مقابل ظلم و ستم و انحطاط موجود قرار میکرفت آرای شهید بهشتی در باب آزادی را در همین نسبت و زمینه بهتر میتوان فهمید کتاب حاضر به آرای وی در باب ازای پرداخته است از مقدمه کتاب به قلم دکتر عباس منوچهری