عوامل موفقیت یک نهضت

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1394
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابعوامل عادی موفقیت یک نهضت
1-ایمان قاطع
2-لیاقت و کاردانی
3-عدم درماندگی
4-ملاحظه شرایط خاص سیاسی
5-جواب قطعی به مسایل روز
6-منادی آزادی بودن