شناخت عرفانی

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1394
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتاباین ساعاتی از طلبگی بیش از همه ساعات پیگر ارزش دارد که انسان رازی دارد و نیازی یادی دارد ذکری و نمازی مبادا اشتغال ما با مبارزات مجاهدات و تلاش ها و مسعولیت ها خود حجابی شود در برابر دلمان و از این آب حیات باز بمانیم و اعمال مان #کسرآب بقیعه بحسبه الضمان ماء#شود ما با دل زنده ایم بی شک خرد باید در خدمت دل درآید وگرنه جامعه ما جامعه اسلامی نورانی و محمدی و علوی نخواهد بود.