مبارزه پیروز تاریخ تحلیلی قیام عاشورا

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1394
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابشرط سوم که بسیار مهم است و در میان مردم ما خیلی کم دیده میشود روش صحیح مبارزه است مبارزه یک قسم و دو قسم نیست بلکه اقسامی دارد مبارزه فردی مبارزه دسته جمعی مبارزه پوشیده و پنهان و مبارزه با صلاح گرم و مبارزه با صلاح سرد مبارزه موضعی و دور از میدان و مبارزه در میدان هر کدام از این ها جایی دارد وقت و زمانی دارد روشی دارد و به اصطلاح اروپایی ها تاکنیکی دارد باید مردم مبارز به روش مبارزه آشنا باشند مخصوصا باید به تناسب میان مبارزه و هدف فوق العاده اهمیت دهند بسیار تکرار میکنم این نکته سنخیت و تناسب میان راه و روش تاکتیک مبارزه با ان هدف فوق العده اهمیت دارد بسیاری از مبارزات به علت انکه روش صحیح و متناسب با هدف نیست شکست میخورد به جای انکه مبارزه را به هدف نزدیک کند دور میکند
شهید ایت الله بهشتی نامی آشناست و مجاهدتهای ایشان در طی سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاش بی وقفه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته باقی مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و ان مجاهدت و تلاش را هدف و سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشرآثار و اندیشه شهید بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در این راستا