شناخت اسلام

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1386
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابانسان در پناه ایمان استوار دینی در خویشتن پشتوانه نیرومندی احساس میکند با خلوص و پاکی بیشتر دست به کار خدمت میشود در راه هدف خود به درپوزگی و پستی و مداهنه تن نمیدهد اگر کوشش در راه هدف او را به رنج انداخت یا از او سلب سودی کرد متزلزل نمیشود او انسان ها را همچون جان خود دوست دارد و به سعادت همه میاندیشد و دل با همه کسانی که همچون خود او می اندیشید پیوند متقابل احساس میکند از اینکه در راه نجات جامعه بکوشد و به دیگران خدمت کند لذت میبرذ او خود راه در هدف الهی خویش غرق میبیند و نمیدان با خود پرستان فریبکاران و سود جویان همراه باشد و با تلاش خود در مسیر انان قرار دهد دی نتیجه صراحت و قاطعیت و گذشت بیشتری پیدا میکند
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر اثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا