شناخت از دیدگاه قران

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1378
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابباید علم و شناخت و معرفت را در یک چراغ روشنگر ارزشمند تلقی کرد که در دست انگیزه ها و خود انگیختگی ها و برانگیختگی ها یا به تعبیر قدیمی خودمان عشق ها و شورها و ایمان قرار بگیرد و انسان را به راه هاصحیح عمل بکشاند
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا