شناخت از دیدگاه فطرت

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1389
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتاباساسی ترین نقش آگاهی نشان دادن واقعیت آن طور که هست و حقیقت آن طور که باید باشد به ماست بنابراین اساسی ترین مساله در بحث شناخت این است که چه روش و شیوه ای را به کار بریم و از چه معیارهی و محک هایی استفاده کنیم تا اگاهی و ذهنیات ما واقعا واقع نما و حقیقت نما باشند
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشهی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا