مبارزه پیروز

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1394
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابزندگی بی مبارزه ممکن نیست ناموس مبارزه در زندگی فرد و جامعه امری اجتناب ناپذیر است در برابر این قانون این ضرورت و جبر خارجی جبری که قلم تقدیر بر انسان نوشته چاره ای نیست جز اینکه از انواع مختلف مبارزه آن را که بهتر و سودمند تر است را انتخاب کنیم به پیکار و مبارزه تن در دهیم. اما مبارزه ای شریف مبارزه ای پیروز سودمند و مهیج مبارزه ای زنده و استوار در راه هدفی عالیقدر همانی که موضوع بحث امشب ماست #مبارزه پیروز#