پیامبری از نگاهی دیگر

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 0
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابخدا از پیغمبر ها پیمان گرفت که من به شما کتاب و حکمت میدهم اما یادتان باشد که نمیروید دستگاه بسته متحجر محدود قفس مانند مرید و مرادی درست کنید می رودید آدم روشن آدمی دارای بینش وسیع آدمی پیوسته به خدا بسازید نه آدمی پیوسته به خودتان این سرمایه بزرگ برای این نیست که شما خودتان میان خلق خدا بت بشوید پیغمبر هم نباید بت بشود هیچ پیغمبری
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا