بهداشت و تنظیم خانواده

  نویسندگان : شهید آیت الله دکتر بهشتی
  تاریخ انتشار : 1379
  0 نفر این کتاب را پسندیده اند

مطالعه این کتابدر مورد پیشگیری از باردار شدن زن با استفاده از راه های گوناگون انچه از ادله فقهی ما استنباط میشود جواز همه انواع پیشگیری است در مورد این پیشگیری تنها مساله و مطلبی که وجود دارد این است که میان زن و شوهر اختلاف نظری در این زمینه نباشد ...در مورد تعقیم طبی مرد یا زن با اسلوب جدید نیز مستفاد از ادله ما حرمت چنین تعقیمی نیست یعنی دلیل کافی بر حرمت این گونه تعقیم وجود ندارد
شهید ایت الله بهشتی(ره)نامی آشنا است و مجاهدتهای ایشان در سالیان متمادی برای به ثمر نشستن نهضت اسلامی و تلاشی بی وقه در جهت تحکیم نظام جمهوری اسلامی در ایران مشهود و معروف است اما آنچه از ابعاد این شخصیت برجسته ناشناخته مانده است اندیشه های ژرف و تابناکی است که ایشان به شکلی نظام مند در زمینه گوناگون ارایه کرده است و آن مجاهدت و تلاش هدف سامان و قوام بخشیده است بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهد ایت الله بهشتی با هدف زدودن غبار مظلومیت از این بعد ناشناخته شکل گرفته است و انتشار کتاب حاضر گامی است در همین راستا